SashimiSwap宣布将在完成代码审计后推出Sashimi 2.0

SashimiSwap在推特上表示,在成功完成Sashimi 2.0的代码审计后,我们将继续进行流动性迁移,推出Sashimi 2.0。开发者很快会将Migrator Transaction发送到时间锁合约中。时间锁24小时后,流动性迁移将自动开启。请注意,流动性迁移不需要用户采取任何行动。迁移完成后,将启用Sashimi 2.0功能——SashimiSwap Exchange, SashimiSwap Investment和LP Token Bar。用户可以交换代币,添加/移除流动性,并通过SashimiSwap Exchange获得SASHIMI LP代币等。

Author: FaxToken

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注